Összehasonlítás
Kategóriák
 • Akciós termékek
  •  
 • Videó megfigyelő
  •  
 • Behatolásvédelem
  •  
 • Tűzjelző rendszer
  •  
 • Beléptető rendszer
  •  
 • Átjelzéstechnika
  •  
 • Kaputelefon, kapucsengő
  •  
 • Kaputechnika
  •  
 • Hálózat, adatátvitel
  •  
 • Kiegészítők, tartozékok
  •  
TOP termékek
Tűzvédelmi szakvizsga

Hírlevél
Tanúsítvány
SSL Certificate

Vásárlási feltételek

Adatkezelési és Adatvédelmi szabályzat

 

Jelen Szabályzat a NOVOSEC SECURITY Vagyonvédelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 72/B., Cg. 06-09-013692, adószáma: 14521777-2-06) – továbbiakban: NOVOSEC SECURITY Kft/társaság –, mint Adatkezelő adatkezelési tevékenységének belső szabályait tartalmazza AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – továbbiakban: „Rendelet”/GDPR – való megfelelés céljából.

 

I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

 1. § Bevezetés és jogszabályi háttér

 

A NOVOSEC SECURITY Kft kinyilvánítja, hogy adatkezelési tevékenységét – a megfelelő belső szabályok, technikai és szervezési intézkedések meghozatalával – úgy végzi, hogy az minden körülmények között megfeleljen a vonatkozó jogszabályi előírásoknak különös tekintettel az alábbi jogszabályokra:

 

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet – továbbiakban: „Rendelet”/GDPR);
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. tv. (Infotv.);
 • a munka törvénykönyvéről szóló évi I. tv. (Mt.);
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. tv. (Ptk.);
 • a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló évi CXXXIII. tv. (Szvtv.);
 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 • évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól;
 • évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról;
 • évi C. törvény az elektronikus hírközlésről;
 • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról.

         

 1. § A Szabályzat célja

 

A Szabályzat célja azon belső szabályok megállapítása, amelyek biztosítják, hogy a NOVOSEC SECURITY Kft adatkezelő tevékenysége megfeleljen a Rendelet illetve az 1.§-ban hivatkozott további jogszabályok rendelkezéseinek.

 

 1. § A Szabályzat hatálya

 

Jelen Szabályzat hatálya természetes személyre vonatkozó személyes adatok a NOVOSEC SECURITY Kft általi kezelésére terjed ki azzal, hogy az egyéni vállalkozó, egyéni cég, őstermelő ügyfeleket, partnereket, vevőket, szállítókat jelen Szabályzat alkalmazásában természetes személynek kell tekinteni.

 

 

 

A Szabályzat hatálya nem terjed ki az olyan személyes adatkezelésre, amely jogi személyekre, illetve amely különösen olyan vállalkozásokra vonatkozik, amelyeket jogi személyként hoztak létre, beleértve a jogi személy nevét és formáját, valamint a jogi személy elérhetőségére vonatkozó adatokat.

 

 1. § Fogalom meghatározások

 

Az irányadó fogalom meghatározásokat a Rendelet 4. cikke tartalmazza. Jelen Szabályzat és a társaság adatkezelése tekintetében:

 

 • „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közléstovábbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 • „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
 • „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
 • „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
 • „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

 

 

 • „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 • „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

II.

AZ ÉRINTETT JOGAI

 

5.§ Az érintett jogai

 

 • Tájékoztatáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően – legkésőbb a személyes adatainak megszerzésekor – részletes tájékoztatást kapjon (Rendelet 13-14. cikk). A tájékoztatást minden esetben díjmentesen kell biztosítani, azonban kivételesen ésszerű mértékű díjat számolhat fel az adatkezelő, vagy megtagadhatja a tájékoztatást illetve az intézkedést, ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, ismétlődő jellegű vagy túlzó mértékű.

Az előzetes tájékoztatást írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni könnyen hozzáérhető formában, világosan, tömören, átláthatóan és közérthetően megfogalmazva az alábbiak szerint azzal, hogy szóbeli tájékoztatás csak az érintett kérésére adható:

 

 • a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit tekintetbe véve, a személyes adatok megszerzésétől számított ésszerű határidőn, de legkésőbb 1 (egy) hónapon belül;
 • ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy
 • ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor.

 

Amennyiben a személyes adatokat az érintettől gyűjtik, úgy az előzetes tájékoztatásnak az alábbi információkra kell kiterjednie:

 

 • az adatkezelő adatai (képviselője és elérhetőségei) valamint – ha van ilyen – az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei;
 • a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
 • a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (jogos érdekérvényesítés) alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei;
 • adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
 • adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a Rendelet 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az azok másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az azok elérhetőségére való hivatkozás;

 

 

 • a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontja;
 • az érintett azon jogaira, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogára;
 • a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) vagy a cikk (2) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • arra vonatkozóan, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
 • a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír;
 • amennyiben az adatkezelést több adatkezelő végzi, úgy az adatkezelési megállapodás lényege;
 • amennyiben az Infotv. alapján van ilyen, úgy az adatkezelés hatósági (NAIH) nyilvántartási száma.

 

Amennyiben a személyes adatokat NEM az érintettől gyűjtik, úgy az előzetes tájékoztatásnak – a fentieken túlmenően – ki kell továbbá terjednie a személyes adatok forrására illetve adott esetben arra is, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e.

 

Ha az adatkezelő a személyes adatokon a megszerzésük illetve gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és a fentiek szerinti minden releváns kiegészítő információról.

 

Az előzetes tájékoztatásra vonatkozó fenti rendelkezések nem alkalmazandók, ha és amilyen mértékben (Rendelet 13-14. cikk):

 

 • az érintett már rendelkezik az információkkal;
 • a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne, különösen a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek és garanciák figyelembevételével végzett adatkezelés esetében, vagy amennyiben az a cikk (1) bekezdésében említett kötelezettség valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezen adatkezelés céljainak elérését azzal, hogy ilyen esetekben az adatkezelőnek megfelelő intézkedéseket kell hoznia – az információk nyilvánosan elérhetővé tételét is ideértve – az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében;
 • az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog, amely az érintett jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedésekről rendelkezik; vagy
 • a személyes adatoknak valamely uniós vagy tagállami jogban előírt szakmai titoktartási kötelezettség alapján, ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettséget is, bizalmasnak kell maradnia.

 

 

 

 • Hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e.

Amennyiben ilyen adatkezelés folyamatban van, úgy az érintett jogosult továbbá arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott alábbi kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon (Rendelet 15. cikk):

 

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

 

Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett – fentieken túlmenően – jogosult arra is, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a Rendelet 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.

 

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

(Rendelet 15. cikk)

 

 • Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult továbbá arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

(Rendelet 16. cikk)

 

 • Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog” vagy „felejtés joga”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeletben meghatározott alábbi indokok valamelyike fennáll (Rendelet 17. cikk):

 

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték (pl. álláshirdetésre beadott sikertelen pályázat, önéletrajz);

 

 

 • az érintett visszavonja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogszabály alapján törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére a Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fentiek értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő Adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

A törléshez való jog korlátai, mely esetekben az Adatkezelő jogszerűen megtagadhatja az érintett törlésre irányuló kérelmét (Rendelet 17. cikk):

 

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (pl. foglalkoztatáshoz szükséges személyes adatok kezelése), illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a Rendelet 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a cikk (3) bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törlési jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

Ugyanakkor az érintett törlésre irányuló kérelmének megválaszolására a társaság, mint Adatkezelő abban az esetben is köteles, amennyiben annak a törléshez való jog fenti korlátai alapján nincs helye, vagy az egyébként jogszerűen megtagadható. 

 

 • Korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a Rendeletben meghatározott alábbi feltételek bármelyike teljesül (Rendelet 18. cikk):

 

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, mely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen, mely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

 

 

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az adatkezelést a fentiek alapján korlátozták, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

(Rendelet 18. cikk)

 

 • Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett – a Rendeletben foglalt feltételek mellett – a jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (Rendelet 20. cikk), ha:

 

 • az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; vagy
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

 

Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok Adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása ugyanakkor nem sértheti a Rendelet 17. cikkét, az nem gyakorolható abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. Az adatok hordozhatóságához való jog nem érintheti továbbá hátrányosan mások jogait és szabadságait (Rendelet 20. cikk).

 

 • Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján – az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges – alapuló kezelése ellen vagy f) pontján – az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges – alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

(Rendelet 21. cikk)

 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

 

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

A fentiek szerint gyakorolható tiltakozáshoz való jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen, és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

 

 

 

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve, az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

 

Ha a személyes adatok kezelésére a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

(Rendelet 21. cikk)

 

 • Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

(Rendelet 22. cikk)

 

Ugyanakkor az érintett fenti joga nem gyakorolható abban az esetben, ha a döntés:

 • az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

Amennyiben az érintett 5. § h.) pontja szerinti joga fentiek szerint nem gyakorolható, úgy az Adatkezelő ebben az esetben is köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az Adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be. E döntések nem alapulhatnak továbbá a személyes adatoknak a Rendelet 9. cikk (1) bekezdésében említett különleges kategóriáin, kivéve, ha a 9. cikk (2) bekezdésének a) vagy g) pontja alkalmazandó, és az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor.

(Rendelet 22. cikk)

 

 • Tájékoztatás adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

(Rendelet 34. cikk)

 

Az adatvédelmi incidensről érintett részére adott tájékoztatásnak világosnak és közérthetőnek kell lennie ismertetve – lényegében a NAIH felé történő incidensbejelentéssel megegyező tartalommal – az adatvédelmi incidens jellegét, és ennek keretében legalább a Rendelet 33. cikk (3) bekezdésének b), c) és d) pontjában említett információkat és intézkedéseket is közölni kell.

 

Az érintettet nem kell az adatvédelmi incidensről fentiek szerint tájékoztatni és az az Adatkezelő részéről mellőzhető, ha az alábbi feltételek bármelyike teljesül:

 

 • az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

 

 

 • az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, fent említett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé, mely esetben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

 

Ha az Adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja a fent említett mentesülési feltételek valamelyikének teljesülését.

(Rendelet 34. cikk)

 

 • Hozzájárulás visszavonásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonja azzal, hogy a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelés nem válik jogszerűtlenné. Az Adatkezelő részéről a hozzájárulás visszavonásának lehetőségét ugyanolyan egyszerű módon kell biztosítani, mint annak megadását.

 

 • Panaszjog

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen az illetékes felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.

Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a Rendelet 78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

(Rendelet 77. cikk)

 

Az 5. § k.) pont szerinti panasz a társaság adatkezelésével kapcsolatban elsődlegesen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH), mint illetékes felügyeleti hatóság előtt terjeszthető elő a hatályos – www.naih.hu oldalon hozzáférhető – panaszügyintézési rend szerint az alábbi elérhetőségeken:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

 • A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult továbbá a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha a Rendelet 55. vagy 56. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy 3 (három) hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a 77. cikk alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

 

 

Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni.

(Rendelet 78. cikk)

 

 • Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog és kártérítés

A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – beleértve a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, Rendelet 77. cikk szerinti jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a Rendelet szerinti jogait.

A bírósági jogorvoslati eljárást az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szemben az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Ugyanakkor e bírósági jogorvoslati eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

(Rendelet 79. cikk)

Amennyiben a nem megfelelő adatkezelés az érintettnek kárt okozott, akkor a kár megtérítéséért az Adatkezelő felelősséggel tartozik, továbbá a jogszabályellenes adatkezelés esetén az érintett sérelemdíjat követelhet. Az adatfeldolgozó csak akkor tartozik kártérítési felelősséggel, ha csak rá vonatkozó szabályokat szegte meg, vagy nem követte az adatkezelő jogszerű utasításait, egyebekben az adatkezelő által elkövetett hibákért az adatfeldolgozó nem felel. Az adatkezelésben részt vevők egyetemleges felelősséggel tartoznak az érintett felé.

Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért semmilyen módon nem terheli felelősség.

 

6.§  Az érintett jogainak korlátozása

 • Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a Rendelet 12 - 22. cikkben és a cikkben foglalt, valamint a 12 - 22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban lévő rendelkezései tekintetében az 5. cikkben foglalt jogok és kötelezettségek hatályát, ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát, valamint az alábbiak védelméhez szükséges és arányos intézkedés egy demokratikus társadalomban (Rendelet 23. cikk):

 

 • nemzetbiztonság;
 • honvédelem;
 • közbiztonság;
 • bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás lefolytatása, illetve büntetőjogi szankciók végrehajtása, beleértve a közbiztonságot fenyegető veszélyekkel szembeni védelmet és e veszélyek megelőzését;
 • az Unió vagy valamely tagállam egyéb fontos, általános közérdekű célkitűzései, különösen az Unió vagy valamely tagállam fontos gazdasági vagy pénzügyi érdeke, beleértve a monetáris, a költségvetési és az adózási kérdéseket, a népegészségügyet és a szociális biztonságot;
 • a bírói függetlenség és a bírósági eljárások védelme;
 • a szabályozott foglalkozások esetében az etikai vétségek megelőzése, kivizsgálása, felderítése és az ezekkel kapcsolatos eljárások lefolytatása;
 • az a) - e) és a g) pontban említett esetekben – akár alkalmanként – a közhatalmi feladatok ellátásához kapcsolódó ellenőrzési, vizsgálati vagy szabályozási tevékenység;
 • az érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak védelme;
 • polgári jogi követelések érvényesítése.

 

 

 

 • A 6. § a.) pontban foglalt jogalkotási intézkedések adott esetben részletes rendelkezéseket tartalmaznak legalább

 

 • az adatkezelés céljaira vagy az adatkezelés kategóriáira,
 • a személyes adatok kategóriáira,
 • a bevezetett korlátozások hatályára,
 • a visszaélésre, illetve a jogosulatlan hozzáférésre vagy továbbítás megakadályozását célzó garanciákra,
 • az Adatkezelő meghatározására vagy az Adatkezelők kategóriáinak meghatározására,
 • az adattárolás időtartamára, valamint az alkalmazandó garanciákra, figyelembe véve az adatkezelés vagy az adatkezelési kategóriák jellegét, hatályát és céljait,
 • az érintettek jogait és szabadságait érintő kockázatokra, és
 • az érintettek arra vonatkozó jogára, hogy tájékoztatást kapjanak a korlátozásról, kivéve, ha ez hátrányosan befolyásolhatja a korlátozás célját.

(Rendelet 23. cikk)

 

III.

Intézkedések az érintett kérelme alapján

 

7.§  Adatvédelemért felelős személy

Az adatvédelemért felelős személyek:

Martonosi István ügyvezető

Márkusné Laczi Bettina gazdasági vezető

 

Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos jogainak érvényesítése illetve gyakorlása érdekében kérelmével a társaság fentiek szerint kijelölt adatvédelmi felelőséhez fordulhat írásban a társaság székhelyére címzett postai küldeményben vagy elektronikus úton az info@novosec.hu e-mail elérhetőségen.

 

8.§  Intézkedések az érintett kérelme alapján

 • Intézkedési határidő

A NOVOSEC SECURITY Kft, mint adatkezelő haladéktalanul, indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.

A NOVOSEC SECURITY Kft, mint adatkezelő tájékoztatási kötelezettsége abban az esetben is fennáll az érintett felé , ha a kérelem alaptalan vagy jogszerűen megtagadható és ekként az intézkedést mellőzi azzal, hogy ebben az esetben az érintettet tájékoztatni kell az intézkedés mellőzésének, elmaradásának okáról illetve indokáról valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Indokolt esetben a fentiek szerinti 1 (egy) hónapos határidő – legfeljebb további 2 (kettő) hónappal – meghosszabbítható, azonban a meghosszabbításról az 1 (egy) hónapos határidőn belül az érintettet kifejezetten tájékoztatni kell, megjelölve a meghosszabbítás okát (kérelem összetettsége, kérelmek száma, stb.) is.

 

 • A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel illetve amellyel a személyes adatot közölték kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

 

 

Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

(Rendelet 19. cikk)

 

 • Az intézkedésről történő tájékoztatás formája

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

 

 • Az intézkedéssel kapcsolatos költségviselés illetve az intézkedés megtagadása

A NOVOSEC SECURITY Kft, mint adatkezelő a Rendelet 13. és 14. cikk szerinti információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást – Rendelt 15-22. és 34. cikk – és intézkedést díjmentesen biztosítja.

Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

A NOVOSEC SECURITY Kft, mint adatkezelő az érintett jogainak gyakorlásában való közreműködést egyébként nem tagadhatja meg, kivéve, ha az érintett bizonyítottan nem azonosítható. Amennyiben az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy személyazonosságával kapcsolatban, úgy további az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását is kérheti.

 

IV.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA ÉS JOGSZERŰSÉGE

 

 1. § Adatkezelés jogalapja

Személyes adat csak és kizárólag az alábbi okok valamelyikének igazolt fennállása esetén kezelhető jogszerűen, annak hiányában az adatkezelés jogszabálysértő:

 • az érintett hozzájárult az adatkezeléshez;
 • az adatkezelés szerződés/jogügylet teljesítéséhez szükséges;
 • az adatkezelést jogi kötelezettség teljesítése indokolja;
 • az adatkezelés érdekérvényesítéshez szükséges;
 • az adatkezelést szükséghelyzet indokolja;
 • az adatkezelést közérdek indokolja;

 

 1. § Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján
 • Hozzájáruló nyilatkozat

Amennyiben az adatkezelés esetén az érintett hozzájárulásán alapul, úgy az érintett hozzájárulását hozzájáruló nyilatkozat keretében kell kérni igazolható módon, melynek kapcsán – az elszámoltathatóság alapelvére is figyelemmel – az Adatkezelő köteles igazolni, hogy az érintett hozzájárult az adatkezeléshez (hozzájárulás bizonyíthatósága), kétség esetén ugyanis azt kell vélelmezni, hogy a hozzájárulást az érintett nem adta meg. A hozzájárulásnak minden esetben önkéntesnek kell lennie.

A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni. Amennyiben az Adatkezelő ugyanazt a személyes adatot utóbb más célra is fel kívánja használni és ekként többes adatkezelést valósít meg, úgy az érintett hozzájárulását adatkezelési célonként kell megadni.

 

 

 

Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is vonatkozik – pl. értékesítési, szolgáltatási szerződés megkötése – a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell előadni, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel.

Az érintett hozzájárulását tartalmazó ilyen nyilatkozat bármely olyan része, amely sérti a Rendeletet kötelező erővel nem bír. A NOVOSEC SECURITY Kft, mint adatkezelő – a szükségességi és adattakarékosság alapelvének megfelelően – nem kötheti szerződés megkötését, teljesítését olyan személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás megadásához, amelyek nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez.

 • Hozzájárulás visszavonása

 

A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását azzal, hogy a hozzájárulás visszavonásával a visszavonás előtti adatkezelés nem válik jogszerűtlenné, viszont a további adatkezelés már nem jogszerű.

Ugyanakkor, ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

 

 1. § Adatkezelés szerződés/jogügylet teljesítéséhez

Az adatkezelés olyan szerződés vagy jogügylet teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérdésére történő lépések megtételéhez szükséges (pl. futárszolgálat, posta, fuvarozó cég igénybevétele a szerződés teljesítéséhez).

 

 1. § Adatkezelés jogi kötelezettség teljesítéséhez

Amennyiben az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, úgy az e jogalapon történő adatkezelés az érintett hozzájárulásától független, az adatkezelést jogszabály határozza meg. E jogalap csak és kizárólag a kötelezettséget tartalmazó konkrét jogszabályi előírásra történő hivatkozással alkalmazható (pl. számviteli kötelezettségek).

Fentiekre tekintettel az e jogalapon történő adatkezelés megkezdése előtt az érintettel közölni kell, hogy az adatkezelés kötelező, továbbá egyidejűleg az érintettet – az 5. § a.) pontjában foglaltakon túlmenően illetve annak keretében – tájékoztatni kell az adatkezelés jogalapját képező konkrét jogszabályi rendelkezésről is. Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet a fenti információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatalával is.

 

 1. § Adatkezelés érdekérvényesítéshez

Az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (pl. hitelezői követelés esetén a tartozás behajtásához szükséges személyes adatok kezelése). E jogalapra az Adatkezelő nem hivatkozhat abban az esetben, ha az érdekérvényesítéshez fűződő érdekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek a személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

 

 1. § Adatkezelés szükséghelyzetben

Az adatkezelés ebben az esetben az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelmében szükséges, mely jogalap szűken értelmezendő és fokozott körültekintéssel vizsgálandó.

 

 1. § Adatkezelés közérdekből

Az adatkezelés ebben az esetben közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

 

 

 

V.

A MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

 

 1. § Munkaügyi, személyzeti (HR) nyilvántartás
 • A munkavállalóktól kizárólag olyan adatok kérhetők és tarthatók nyilván, valamint olyan munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok végezhetők, amelyek munkaviszony létesítéséhez, fenntartásához és megszüntetéséhez, illetve a szociális-jóléti juttatások biztosításához szükségesek és a munkavállaló személyhez fűződő jogait nem sértik.

 

 • A NOVOSEC SECURITY Kft, mint munkáltató jogos érdekeinek érvényesítése jogcímén (Rendelet 6. cikk (1) bekezdése f) pontja) a munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszűnése céljából kezeli a munkavállaló alábbi adatait:

 

Ø  név, születési név

Ø  születési helye és ideje

Ø  anyja neve

Ø  adóazonosító jele

Ø  személyi igazolvány száma

Ø  TAJ száma (társadalombiztosítási azonosító jele)

Ø  lakcíme (tartózkodási helye)

Ø  állampolgársága

Ø  elérhetőségei (telefonszáma, e-mail címe)

Ø  egyes munkavállalók esetében: gyermek neve, gyermek születési helye és ideje

Ø  bankszámla vezető bank és bankszámla száma, magánnyugdíjpénztár számlaszáma

Ø  munkába lépésének kezdő és befejező időpontja

Ø  munkakör és törvényes munkaidő

Ø  önéletrajz (fénykép nélkül) és az abban foglalt adatok

Ø  iskolai végzettség, szakképzettség illetve az azt igazoló okmány azonosító száma

Ø  gépjármű vezetői engedély száma és érvényessége

Ø  munkabérének összege, a bérfizetéssel, egyéb juttatásaival kapcsolatos adatok

Ø  a munkavállaló munkabéréből jogerős határozat vagy jogszabály, illetve írásbeli hozzájárulása alapján levonandó tartozást, illetve ennek jogosultságát igazoló határozat

Ø  a munkaviszony megszűnésének módja, indokai

Ø  munkakörtől függően – jogos érdek fennállta mellett – erkölcsi bizonyítvány

Ø  elektronikus megfigyelő rendszer (kamera, GPS, stb.) által rögzített adatok

Ø  egyes munkavállalók esetében saját tulajdonú gépjármű és okmányainak adatai

Ø  egyes munkavállalók esetében házastárs (élettárs) neve, adóazonosító jele

Ø  halotti anyakönyvi kivonat adatai (közeli hozzátartozó halála esetén)

Ø  orvosi igazolás

 

 • A munkavállaló, mint érintett betegségére, egészségi állapotára és szakszervezeti tagságára vonatkozó adatokat a NOVOSEC SECURITY Kft csak az Mt. szerint meghatározott jog vagy kötelezettség teljesítése céljából kezel. A NOVOSEC SECURITY Kft a munkaviszonnyal kapcsolatban fentieken túlmenően fényképet, személyi okmányok másolatát, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolatát nem kezelhet, és nem őrizhet meg.

 

 • A személyes adatok címzettjei:

Ø  ügyvezető

Ø  munkaügyi feladatok ellátásával megbízott munkavállaló

 

 

 

 • A személyes adatok vonatkozásában az adatkezelési folyamat:

 

Adatkezelési folyamat

Adatkezelést végző személy

1./  felvételi eljárás lefolytatása

ügyvezető, gazdasági vezető, területi vezető

2./  munkaszerződés megkötése

ügyvezető, munkáltatói jogkör gyakorlója

3./  bérszámfejtés(CSED, GYED, jogosultságok ügyintézése)

könyvelő iroda

4./  munkabér kifizetése

gazdasági vezető

5./  szabadsággal (táppénzzel) és egyéb távolléttel kapcsolatos ügyintézés

munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalók, területi vezető

6./  munkaviszony megszűnése/megszüntetése

ügyvezető, munkaügyi feladatokat ellátó munkavállaló, könyvelő iroda, ügyvédi iroda  

7./  a munkaviszonnyal összefüggésben kezelt valamennyi központilag, szerveren vagy egyéb adathordozón tárolt adat rögzítése, megőrzése és kezelése

informatikus, műszaki igazgató

8./  foglalkoztatás-egészségügyi vizsgálat

üzemorvos

 

 • A személyes adatok kezelésének-tárolásának várható időtartama:

Az Adatkezelő, mint munkáltató a munkavállaló személyes adatait – általános esetben – a munkaviszony fennállta alatt valamint a munkaviszony megszűnését követő 3 (három) évig kezeli és tárolja azzal, hogy az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) 202. § (1) bekezdés szerint annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 (öt) év elteltéig (elévülés) köteles megőrizni a munkavállaló azon személyes adatait, amelyek az adó megállapításához kapcsolódnak.

 

A munkaviszonyból eredő vagy a munkaviszony megszüntetésével illetve megszűnésével kapcsolatos jogvita esetén a munkavállaló személyes adatai az Adatkezelő, mint munkáltató jogos érdeke folytán és érdekérvényesítése érdekében adott esetben fentiektől eltérő időtartamban is kezelhető illetve tárolható.

 

 • Hozzájárulás és tájékoztatás:

A munkavállaló, mint érintett a munkaszerződés keretében vagy külön írásbeli nyilatkozattal járul hozzá – a foglalkoztatás feltételeként – a jelen szabályzatban foglaltak szerinti illetve jogszabály alapján kötelező adatainak kezeléséhez. Az Adatkezelő, mint munkáltató a munkaszerződés megkötésével egyidejűleg tájékoztatja a munkavállalót, mint érintettet személyes adatainak kezeléséről és a személyhez fűződő jogokról.

 

 1. § Alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelés

 

 • Alkalmassági vizsgálat jogalapja

Az alkalmassági vizsgálatot előíró jogszabály a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet.

A munkavállalóval szemben csak olyan alkalmassági vizsgálat alkalmazható, amelyet munkaviszonyra vonatkozó szabály ír elő, vagy amely munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében szükséges.

A vizsgálat előtt részletesen tájékoztatni kell a munkavállalókat többek között arról, hogy az alkalmassági vizsgálat milyen készség, képesség felmérésére irányul, a vizsgálat milyen eszközzel, módszerrel történik. Amennyiben jogszabály írja elő a vizsgálat elvégzését, akkor tájékoztatni kell a munkavállalókat a jogszabály címéről és a pontos jogszabályhelyről is.

 

 

 

A munkaalkalmasságra, felkészültségre irányuló tesztlapok a munkáltató mind a munkaviszony létesítése előtt, mind pedig a munkaviszony fennállása alatt kitöltetheti a munkavállalókkal.

Az egyértelműen munkaviszonnyal kapcsolatos, a munkafolyamatok hatékonyabb ellátása, megszervezése érdekében csak akkor tölthető ki a munkavállalók nagyobb csoportjával pszichológiai, vagy személyiségjegyek kutatására alkalmas tesztlap, ha az elemzés során felszínre került adatok nem köthetők az egyes konkrét munkavállalókhoz, vagyis anonim módon történik az adatok feldolgozása.

 

 • A kezelhető személyes adatok köre:

Ø  a munkaköri alkalmasság ténye

Ø  a munkaköri alkalmassághoz szükséges feltételek

 

 • Az adatkezelés jogalapja: a munkáltató jogos érdeke vagy jogszabályi kötelezettség

 

 • A személyes adatok kezelésének célja:

Ø  munkaviszony létesítése

Ø  munkaviszony fenntartása

 

 • A vizsgálat eredményének megismerésére jogosultak köre:

Ø  a vizsgált személy (munkavállaló)

Ø  a vizsgálatot végző szakember

 

A NOVOSEC SECURITY Kft, mint munkáltató a vizsgálat eredményéről információt csak és kizárólag annyiban kaphat, hogy a vizsgált személy az adott munkakör betöltésére alkalmas-e vagy sem, illetve milyen feltételek vagy korlátozások mellett alkalmas; mely információt az ehhez kapcsolódó esetleges munkajogi intézkedés érdekében jogosult a vele jogviszonyban álló – 23. § szerinti – adatkezelők felé is továbbítani. Ezen túlmenően a vizsgálat részleteit illetve annak teljes dokumentációját a munkáltató nem ismerheti meg.

 

 1. § Felvételi eljárás lefolytatásához kapcsolódó adatkezelés

 

 • A jelentkezők felvételi eljárás keretében kezelhető személyes adatainak köre:

Ø  név, születési név

Ø  születési helye és ideje

Ø  anyja neve

Ø  adóazonosító jele

Ø  TAJ száma

Ø  lakcíme (tartózkodási helye)

Ø  elérhetőségei (telefonszáma, e-mail címe)

Ø  önéletrajz (fénykép nélkül) és abban foglalt adatok

 

 • A személyes adatok kezelésének célja:

A munkakör betöltésére kiírt pályázat (álláshirdetés) elbírálása akként, hogy a sikeres pályázóval a NOVOSEC SECURITY Kft, mint munkáltató munkaviszonyt illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesít vagy a pályázatot eredménytelennek minősíti.

 

 • Az adatkezelés jogalapja:

Az érintett hozzájárulása, amit az önéletrajz benyújtásával ad meg a NOVOSEC SECURITY Kft, mint munkáltató és adatkezelő részére.

 

 

 

 • A személyes adatok címzettjei:

 

Ø  ügyvezető/ munkáltatói jogkör gyakorlója

Ø  ügyvezető által a pályázatok értékelésével és a pályázat lefolytatásával megbízott munkavállaló

 

e.)   A személyes adatok kezelésének-tárolásának időtartama:

Az Adatkezelő a jelentkezők személyes adatait a pályázatok elbírálásáig kezeli és tárolja, és a pályázatok elbírálását valamint a pályázati eljárás lezárását követően a sikertelen pályázatot benyújtó jelentkezők adatait törli illetve önéletrajzukat (pályázatukat) egyidejűleg megsemmisíti. Azon jelentkezők adatait is törölni kell önéletrajzuk (pályázatuk) egyidejű megsemmisítése mellett, akik jelentkezésüket illetve pályázatukat visszavonták

A fentiektől eltérően a munkáltató csak és kizárólag a jelentkező, mint érintett erre irányuló kifejezett, egyértelmű és önkéntes hozzájárulása alapján őrizheti meg a pályázatot (pl. későbbi álláshirdetés/pályázat során történő felhasználás céljából) feltéve, ha annak megőrzésére a jogszabályokkal összhangban álló adatkezelési célja elérése érdekében szükség van. E hozzájárulást a felvételi eljárás lezárását követően írásban vagy más bizonyítható módon (pl. elektronikus úton) kell kérni a jelentkezőtől.

A sikeres pályázó személyes adatainak további kezelésére értelemszerűen a munkavállaló személyes adatainak kezelésére vonatkozó rendelkezések irányadók.

 

 1. § E-mail fiók használatának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés
 • A társaságnál, mint adatkezelőnél használt e-mail fiók

A NOVOSEC SECURITY Kft, mint munkáltató a munkavállalók egy részének e-mail fiókot bocsát rendelkezésére akként, hogy ahhoz kizárólag az adott munkavállaló rendelkezik hozzáféréssel.

 

 • Az e-mail fiók használata

A 19. § a.) pont szerinti e-mail címet és fiókot a munkavállalók kizárólag munkaköri feladataik ellátása céljából jogosultak használni, annak érdekében, hogy a NOVOSEC SECURITY Kft képviseletében elektronikusan levelezzenek az ügyfelekkel, partnerekkel, más személyekkel és szervezetekkel, azaz a 19. § a.) pont szerinti e-mail cím és fiók használata korlátozott.  A munkavállaló az e-mail fiókot személyes célra nem használhatja, a fiókban személyes leveleket nem tárolhat.

 

 • Az e-mail fiók használatának ellenőrzése

A NOVOSEC SECURITY Kft, mint munkáltató jogosult a 19. § a.) pont szerinti e-mail fiók teljes tartalmát és használatát rendszeresen – 3 (három) havonta – ellenőrizni, ennek során az adatkezelés jogalapja a munkáltató jogos érdeke.

Az ellenőrzés célja az e-mail fiók használatára vonatkozó munkáltatói rendelkezés betartásának ellenőrzése, továbbá a munkavállalói kötelezettségek (Mt. 8.§ és 52. §) valamint a jogszabályon illetve munkaszerződésen vagy belső szabályzaton alapuló titoktartási kötelezettség ellenőrzése.

Az ellenőrzésre a munkáltatói jogok gyakorlója jogosult azzal, hogy lehetőség szerint biztosítani kell, hogy a munkavállaló vagy képviselője jelen lehessen az ellenőrzés során.

Az ellenőrzés előtt tájékoztatni kell a munkavállalót arról, hogy milyen munkáltatói érdek miatt kerül sor az ellenőrzésre, munkáltató részéről ki végezheti az ellenőrzést, – milyen szabályok szerint kerülhet sor ellenőrzésre (fokozatosság elvének betartása) és mi az eljárás menete, – milyen jogai és jogorvoslati lehetőségei vannak az e-mail fiók ellenőrzésével együtt járó adatkezeléssel kapcsolatban.

 

 

Az ellenőrzés során a fokozatosság elvét kell alkalmazni, így elsődlegesen az e-mail címéből és tárgyából kell megállapítani, hogy az a munkavállaló munkaköri feladatával kapcsolatos, és nem személyes célú. Nem személyes célú e-mailek tartalmát a munkáltató korlátozás nélkül vizsgálhatja.

Ha jelen szabályzat rendelkezéseivel ellentétben az állapítható meg, hogy a munkavállaló az e-mail fiókot személyes célra használta, fel kell szólítani a munkavállalót, hogy a személyes adatokat haladéktalanul törölje. A munkavállaló távolléte, vagy együttműködésének hiánya esetén a személyes adatokat az ellenőrzéskor a munkáltatói jogkör gyakorlója törli.

Az e-mail fiók jelen szabályzattal vagy munkavállalói kötelezettségekkel ellentétes használata miatt a NOVOSEC SECURITY Kft, mint munkáltató a munkavállalóval szemben munkajogi jogkövetkezményeket alkalmazhat.

 

 1. § Számítógép, laptop, tablet, egyéb eszköz ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés
 • A társaság részéről biztosított eszközök és azok használata

A NOVOSEC SECURITY Kft, mint munkáltató által a munkavállalók részére munkavégzés céljából rendelkezésre bocsátott számítógépes eszközöket, laptopokat, tableteket (továbbiakban együtt: eszközök) a munkavállalók kizárólag munkaköri feladataik ellátása céljából jogosultak használni.

Ezen eszközök magáncélú használatát a NOVOSEC SECURITY Kft kifejezetten megtiltja, miáltal azokon a munkavállaló semmilyen személyes adatot, levelezést nem kezelhet, és nem tárolhat, továbbá azokon csak és kizárólag a központilag telepített szoftverek futtathatók, a munkavállalók részéről önállóan az eszközökre sem ingyenes, sem fizetős szoftver nem telepíthető. Amennyiben a központilag telepített szoftvereken túlmenően a munkavállaló részéről igény merül fel további szoftver(ek) telepítésére, úgy az a társaság ügyvezetőjénél kezdeményezhető indokolt kérelemmel, melynek alapján azt az ügyvezető engedélyezheti írásban, ennek hiányában bármilyen jellegű további szoftver eszközökre történő telepítése a szabályzattal ellentétes használatnak minősül. 

Fentiekre tekintettel a munkavállalók részéről a NOVOSEC SECURITY Kft-nél csak és kizárólag olyan IT eszközök alkalmazhatók, amelyeket a NOVOSEC SECURITY Kft központilag rendelt meg azzal, hogy valamennyi IT eszközt kezelő munkavállaló vagy egyéb jogviszony keretében alkalmazott személy felelőssége, hogy a részére biztosított IT eszközön érvényes licence-szel rendelkező szoftverek legyenek telepítve, melyre tekintettel a licence lejárata előtt köteles annak megújításának szükségességéről a NOVOSEC SECURITY Kft informatikusát haladéktalanul tájékoztatni.

 

 • A társaság részéről biztosított eszközök használatának ellenőrzése

A NOVOSEC SECURITY Kft, mint munkáltató a 20. § a.) pont szerint általa rendelkezésre bocsátott eszközök fentiek szerinti használatát, az azokon tárolt adatokat ellenőrizheti, ennek során az adatkezelés jogalapja a munkáltató jogos érdeke.

Az ellenőrzés célja az eszközök használatára vonatkozó munkáltatói rendelkezés betartásának ellenőrzése, továbbá a munkavállalói kötelezettségek (Mt. 8.§ és 52. §) valamint a jogszabályon illetve munkaszerződésen vagy belső szabályzaton alapuló titoktartási kötelezettség ellenőrzése azzal, hogy az ellenőrzés során a 19. § c.) pont szerinti rendelkezések megfelelően és értelemszerűen alkalmazandók illetve irányadók.

A rendelkezésre bocsátott eszközök jelen szabályzattal vagy munkavállalói kötelezettségekkel ellentétes használata miatt a NOVOSEC SECURITY Kft, mint munkáltató a munkavállalóval szemben munkajogi jogkövetkezményeket alkalmazhat illetve az ebből eredő károkért a munkavállaló teljes körű felelősséggel tartozik.

 

 

 

 1. § A munkahelyi internethasználat és annak ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés
 • A NOVOSEC SECURITY Kft, mint munkáltató valamennyi munkavállaló számára biztosítja a munkahelyi internethasználatot azzal, hogy a munkavállalók számára a munkahelyi internet személyes célú (magáncélú) használatát kifejezetten megtiltja, miáltal a munkavállalók részéről csak a munkaköri feladataikkal kapcsolatos honlapok tekinthetők meg a munkahelyi internethasználat során. Az internethasználat keretében a munkavállaló – a 20. § a.) pontjában foglaltakra is figyelemmel – szoftverek vagy egyéb tartalmak letöltésére nem jogosult.

 

 • A NOVOSEC SECURITY Kft, mint munkáltató jogosult a munkavállalók munkahelyi internethasználatát rendszeresen ellenőrizni, ennek során az adatkezelés jogalapja a munkáltató jogos érdeke. Az ellenőrzés célja az internethasználatára vonatkozó munkáltatói rendelkezés betartásának ellenőrzése, továbbá a munkavállalói kötelezettségek (Mt. 8.§ és §) valamint a jogszabályon illetve munkaszerződésen vagy belső szabályzaton alapuló titoktartási kötelezettség ellenőrzése azzal, hogy az ellenőrzés során a 19. § c.) pont szerinti rendelkezések megfelelően és értelemszerűen alkalmazandók illetve irányadók.

A munkahelyi internethasználat jelen szabályzattal vagy munkavállalói kötelezettségekkel ellentétes használata miatt a NOVOSEC SECURITY Kft, mint munkáltató a munkavállalóval szemben munkajogi jogkövetkezményeket alkalmazhat illetve az ebből eredő károkért a munkavállaló teljes körű felelősséggel tartozik.

 

22.§ A céges mobiltelefon használatának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés

 • A NOVOSEC SECURITY Kft, mint munkáltató a munkavállalók részére – kifejezetten munkaköri feladataik ellátása céljából – mobiltelefont (céges mobiltelefon) biztosít, melynek magán célú használatát a munkáltató nem korlátozza. A munkavállalók részére biztosított céges mobiltelefonok magáncélú használata akként kerül elszámolásra, hogy a teljes számla 10 %-át a munkáltató átalány jelleggel magáncélú használatként könyveli, és részéről az azt terhelő adó a munkavállalóval megfizettetésre kerül.

 

 • A NOVOSEC SECURITY Kft, mint munkáltató jogosult a céges mobiltelefonok használatát – ennek keretében valamennyi kimenő hívás hívószámát és adatait, továbbá a céges mobiltelefonon tárolt adatokat – ellenőrizni. A munkavállaló köteles bejelenteni a munkáltatónak, ha a céges mobiltelefont magáncélra használta. Ebben az esetben az ellenőrzés akként folytatható le, hogy a munkáltató hívásrészletezőt kér a telefonszolgáltatótól és felhívja a munkavállalót arra, hogy a dokumentumon a magáncélú hívások esetében a hívott számokat tegye felismerhetetlenné. A munkáltató előírhatja, hogy a magáncélú hívások költségeit a munkavállaló viselje.

Amennyiben az ellenőrzés körülményei nem zárják ki ennek lehetőségét, úgy az ellenőrzést a munkavállaló bevonásával kell lefolytatni azzal, hogy az ellenőrzés során a 19. § c.) pontban foglaltak megfelelően és értelemszerűen alkalmazandók illetve irányadók.

A céges mobiltelefon jelen szabályzattal vagy munkavállalói kötelezettségekkel ellentétes használata miatt a NOVOSEC SECURITY Kft, mint munkáltató a munkavállalóval szemben munkajogi jogkövetkezményeket alkalmazhat.

 

 1. § Tájékoztatás további adatkezelőkről és adatfeldolgozókról
 • A NOVOSEC SECURITY Kft, mint munkáltató a munkavállaló személyes adatait a munkaviszonyból eredő munkajogi, adó-, járulék- és társadalombiztosítási kötelezettségek teljesítése érdekében – a törvényben meghatározottak szerint – további adatkezelő és adatfeldolgozó számára átadhatja, illetve továbbíthatja.
 • A NOVOSEC SECURITY Kft, mint munkáltató ügyvédi tevékenység ellátása céljából további adatkezelőként az alább megjelölt ügyvédi irodát vagy eseti jelleggel vele jogviszonyban álló más ügyvédi irodát vesz igénybe:

 

 

 

 

 

Neve:

NAGY Ügyvédi Iroda 

Székhelye:

6726 Szeged, Népkert sor 2/C. fszt. 9.

Kamarai azonosító száma:

36066053

Adószáma:

18469013-2-06

Elektronikus elérhetősége:

nagy@vnet.hu

 • A NOVOSEC SECURITY Kft könyvelői és bérszámfejtési tevékenység ellátása céljából további adatkezelőként illetve adatfeldolgozóként az alább megjelölt könyvelőt veszi igénybe:

 

Neve:

Horváth Vincéné Könyvelő Bt

Székhelye:

6724 Szeged, Makkoserdő sor 11. 1. em. 3.

Cégjegyzékszáma:

06-06-013217

Adószáma:

21389131-2-06

Elektronikus elérhetősége:

horvath.vincene@invitel.hu

 • A NOVOSEC SECURITY Kft a foglalkoztatás egészségügyi vizsgálat céljából további adatkezelőként az alább megjelölt orvost (üzemorvos) veszi igénybe:

 

Neve:

Mediteam Szeged Zrt.

Székhelye:

6722 Szeged, Petőfi S. sgt. 39

Cégjegyzékszáma:

06 10 000320

Adószáma:

13214258-2-06

Elektronikus elérhetősége:

medicenter@mediteam.hu

 

 1. § A munkavállalók adatkezeléssel kapcsolatos titoktartási kötelezettsége

A munkavállaló munkavégzése során – az üzleti titokra vonatkozó munkaviszonyból eredő titoktartási kötelezettségén túlmenően – a személyes adatok kezelésére köteles alkalmazni és érvényesíteni jelen Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseit.

 

A munkavállalónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a munkáltatónál végzett munkája során tudomására jutott személyes adatokat kizárólag a munkaköri feladatai teljesítése céljából kezeli és továbbítja, más célra nem használja, azokat illetéktelen személlyel nem közli, és részére nem adja át, a személyes adatokhoz jogosulatlan hozzáférést nem enged, a személyes adatokat nyilvánosságra nem hozza. A munkavállaló tudomásul veszi, hogy ez a titoktartási kötelezettség munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony megszűnését követően – időbeli és területi korlátozás nélkül – is terheli.

A munkavállaló tudomásul veszi, hogy a titoktartási kötelezettség megsértése a munkaviszonyból eredő kötelezettség lényeges megsértésének minősül, melyre tekintettel a munkáltató a munkavállalóval szemben munkajogi jogkövetkezményeket alkalmazhat. Ezen túlmenően a munkavállaló tudomásul veszi továbbá a Btk. 223. §-a szerinti magántitok megsértése bűncselekményére vonatkozó tájékoztatást, miszerint aki a foglalkozásánál vagy közmegbízatásánál fogva tudomására jutott magántitkot alapos ok nélkül felfedi, vétség miatt elzárással büntetendő. A büntetés egy évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény jelentős érdeksérelmet okoz.

 

VI.

ÜZLETI PARTNEREKKEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK

 

 1. § Üzleti partnerek adatainak kezelése
 • A NOVOSEC SECURITY Kft szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése céljából kezeli a vele ügyfélként szerződött illetve jogviszonyban álló jogi személyek valamint természetes személyek adatait.

 

 

 

 • A természetes személy üzleti partnerek vonatkozásában kezelt adatok:

Ø  név, születési név

Ø  születési helye és ideje

Ø  anyja neve

Ø  adóazonosító jele

Ø  lakcím (tartózkodási hely)

Ø  elérhetőségei (telefonszáma és e-mail címe)

Ø  bankszámlát vezető bank és bankszámla száma

 

 • A jogi személy üzleti partnerek vonatkozásában kezelt adatok:

Ø  cégnév

Ø  székhely, telephely

Ø  cégjegyzékszám

Ø  adószám

Ø  számlavezető bank és pénzforgalmi számlaszám

Ø  vezető tisztségviselő (ügyvezető) neve

Ø  kapcsolattartó elérhetőségei (telefonszáma, e-mail címe)

Ø  honlap elérhetőség

Ø  készfizető kezes adatai (név, cím, anyja neve, szül. helye, ideje)

Ø  cégkivonat, aláírási címpéldány vagy aláírás minta

 • Az üzleti partnerekkel kapcsolatos általános adatkezelési folyamatok:

 

Adatkezelési folyamat

Adatkezelést végző személy

(munkakör megnevezése)

1./  megrendelés, ajánlat

ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalók

2./  szerződéskötés

ügyvezető, vevő kapcsolattartó

3./  teljesítés

teljesítéssel kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalók

4./  szállítás

szállítást végző adatfeldolgozó

5./  számlázás

gazdasági feladatokat ellátó munkavállaló

6./  szerződés és a dokumentumok iktatása

gazdasági feladatokat ellátó munkavállaló

7./  panasz kezelése

panaszkezeléssel kapcsolatos feladatot ellátó munkavállalók

8./  az üzleti partnerekkel történő kapcsolattartás során kezelt valamennyi központilag, szerveren vagy egyéb adathordozón tárolt adat rögzítése, megőrzése és kezelése

informatikus, műszaki igazgató

 • Az üzleti partnerekkel kapcsolatos adatkezelés jogalapja:

 

Ø  az érintett hozzájárulása

Ø  szerződés teljesítése

Ø  üzleti kapcsolattartás

Az adatkezelés ugyanakkor jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

 • Tájékoztatási kötelezettség:

 

 

Az érintett természetes személlyel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a szerződés teljesítése jogcímén alapul azzal, hogy az erre irányuló tájékoztatás történhet a szerződésben is. Az érintettet személyes adatai adatfeldolgozó részére történő átadásáról és továbbításáról ugyancsak tájékoztatni kell.

 • A személyes adatok kezelésének-tárolásának időtartama:

Az Adatkezelő az üzleti partner személyes adatait – általános esetben – a szerződés (jogviszony) illetve az üzleti kapcsolat fennállta alatt valamint annak megszűnését követő 5 (öt) évig kezeli és tárolja azzal, hogy az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) 202. § (1) bekezdés szerint annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 (öt) év elteltéig (elévülés) köteles megőrizni az üzleti partner azon személyes adatait, amelyek az adó megállapításához kapcsolódnak.

A szerződésből (jogviszonyból) illetve az üzleti kapcsolatból eredő jogvita esetén az üzleti partner személyes adatai az Adatkezelő jogos érdeke folytán és érdekérvényesítése érdekében adott esetben fentiektől eltérő időtartamban is kezelhető illetve tárolható.

 

 1. § Tájékoztatás további adatkezelőkről és adatfeldolgozókról
 • A NOVOSEC SECURITY Kft az üzleti partnerek személyes adatait a szerződéses jogviszonyból eredő jogi kötelezettségek teljesítése érdekében valamint vagyonbiztonsági okokból kifolyólag vagy érdekérvényesítés érdekében – a törvényben meghatározottak szerint – további adatkezelő és adatfeldolgozó számára átadhatja, illetve továbbíthatja.

 

 • A NOVOSEC SECURITY Kft ügyvédi tevékenység ellátása céljából további adatkezelőként az alább megjelölt ügyvédi irodát vagy eseti jelleggel vele jogviszonyban álló más ügyvédi irodát vesz igénybe:

 

Neve:

NAGY Ügyvédi Iroda 

Székhelye:

6726 Szeged, Népkert sor 2/C. fszt. 9.

Kamarai azonosító száma:

36066053

Adószáma:

18469013-2-06

Elektronikus elérhetősége:

nagy@vnet.hu

 

 • A NOVOSEC SECURITY Kft könyvelői tevékenység ellátása céljából további adatkezelőként az alább megjelölt könyvelőt veszi igénybe:

 

Neve:

Horváth Vincéné  Könyvelő Bt

Székhelye:

6724 Szeged, Makkoserdő sor 11. 1. em. 3.

Cégjegyzékszáma:

06-06-013217

Adószáma:

21389131-2-06

Elektronikus elérhetősége:

horvath.vincene@invitel.hu

 

 • A NOVOSEC SECURITY Kft, mint adatkezelő szállítási tevékenység ellátása céljából az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:

 

Neve:

Magyar Posta Zrt

Székhelye:

1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.

Cégjegyzékszáma:

01-10-042463

Adószáma:

10901232-2-44

Elektronikus elérhetősége:

ugyfelszolgalat@posta.hu

 

 • A NOVOSEC SECURITY Kft, mint adatkezelő számlázási tevékenység ellátása céljából az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:

 

 

Neve:

Diamond Stúdió Kft.

Székhelye:

8000 Székesfehérvár Sütő u 4 10/28

Cégjegyzékszáma:

07 09 020 681

Adószáma:

23417823-2.07

Elektronikus elérhetősége:

info@diamondstudio.hu

 

 • A NOVOSEC SECURITY Kft, mint adatkezelő riasztó távfelügyeleti szolgáltatás ellátása céljából az alábbi további adatkezelőket illetve adatfeldolgozókat veszi igénybe:

 

Neve:

TávCom Informatika Kft

Székhelye:

6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 72.

Cégjegyzékszáma:

06-09-008062

Adószáma:

12875104-2-06

Elektronikus elérhetősége:

iroda@tavcominfo.hu

 

Neve:

Multi Alarm Zrt 

Székhelye:

1106 Budapest, Fátyolka u. 8.

Cégjegyzékszáma:

01-10-044636

Adószáma:

11365073-2-42

Elektronikus elérhetősége:

ugyfelszolgalat@multialarm.hu

 

Neve:

Criterion Biztonsági Szolgáltatások Zrt

Székhelye:

1033 Budapest, Polgár u. 8-10.

Cégjegyzékszáma:

01-10-044613

Adószáma:

12676596-4-41

Elektronikus elérhetősége:

ugyfelszolgalat@criterion.hu

 

 1. § Adatkezelés a társaság ügyfélszolgálatán:

A társaság ügyfélszolgálata az üzleti partnerek adatainak 25. § szerinti általános kezelésén túlmenően további adatkezelést vagy telefonos hangrögzítést nem végez.

 

VII.

ADATKEZELÉS

A KÖZÖSSÉGI HÁLÓZATON, HONLAPON, WEBÁRUHÁZBAN

 

 1. § Adatkezelés a társaság Facebook oldalán

 

 • A NOVOSEC SECURITY Kft termékei, szolgáltatásai megismertetése valamint népszerűsítése céljából Facebook oldalt működtet.

 

 • A NOVOSEC SECURITY Kft Facebook oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat a NOVOSEC SECURITY Kft nem kezeli. Az oldalt látogatókra a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók.

 

 • A NOVOSEC SECURITY Kft Facebook oldalán feltett kérdés nem minősül hivatalosan benyújtott panasznak.

 

 • Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén a NOVOSEC SECURITY Kft előzetes értesítés nélkül kizárhatja az érintettet a tagok közül vagy törölheti hozzászólását.

 

 • A NOVOSEC SECURITY Kft nem felel a Facebook felhasználók által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért; nem felel továbbá semmilyen, a Facebook működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért.

 

 

 

 1. § Adatkezelés a társaság Instagram oldalán

 

A NOVOSEC SECURITY Kft Instagram oldalt nem működtet, miáltal ilyen jellegű adatkezelés nem történik.

 

 1. § Adatkezelés a társaság honlapján
 • A NOVOSEC SECURITY Kft – kifejezetten a társaság, illetve annak szolgáltatásai és ahhoz kapcsolódó termékek, korábbi referenciái megismertetése valamint népszerűsítése céljából – honlapot (www.novosec.hu) működtet.

 

 • Regisztráció:

A NOVOSEC SECURITY Kft honlapján lehetőség van regisztrációra, a regisztráló természetes- vagy jogi személy az erre vonatkozó fiók nyitással adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez a 30. §. d.) pontja szerinti valamennyi adatkezelési célra.

 

 • Regisztráció alapján kezelhető személyes adatok köre:

 

Ø  a természetes- vagy jogi személy neve

Ø  a természetes- vagy jogi személy címe/szállítási vagy számlázási cím

Ø  a természetes- vagy jogi személy e-mail címe és telefonszáma

Ø  a természetes személy online azonosítója (felhasználónév és jelszó)

Ø  a természetes- vagy jogi személy város, ország, telefonszám megjelölése,

 

 • A személyes adatok kezelésének célja:

 

Ø  a honlapon nyújtott szolgáltatások teljesítése

Ø  kapcsolatfelvétel

Ø  tájékoztatás a NOVOSEC SECURITY Kft termékeiről, szolgáltatásairól, szerződési feltételeiről, akcióiról, rendezvényeiről

Ø  a honlap használatának elemzése

 

 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása /30. § b.) pont/

 

 • A személyes adatok címzettjei:

Ø  grafikai munkákért felelős személy

Ø  honlap kezelésért felelős személy (rendszergazda)

 

 • A személyes adatok kezelésének-tárolásának időtartama:

 

Ø  a regisztráció / szolgáltatás fennállásáig

Ø  érintett hozzájárulásának visszavonásáig

 

 1. § „Cookie”-k alkalmazása a honlap látogatóinak adatkezelése során
 • A NOVOSEC SECURITY Kft honlapján az alábbi céllal és funkcióval látogatói adatkezelést végez és „cookie-kat” használ, melyekről a látogató számára a honlapon minden esetben tájékoztatást ad:
 • a honlapot először megnyitó IP címre,
 • a honlapon külön tájékoztatást ad a Coockie-k használatáról, szabályzat formátumban,
 • A feltétlenül szükséges, munkamenet (session) „cookie”-k célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a NOVOSEC SECURITY Kft weboldalát és használhassák annak funkcióit valamint az ott elérhető szolgáltatásokat.

 

 

Az ilyen típusú „cookie”-k érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, és a böngésző bezárásával „cookie”-k ezen típusa automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről. Az ilyen jellegű „cookie”-k törlését a felhasználó is kezdeményezheti.

 • A NOVOSEC SECURITY Kft honlapja a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie”-kat, szövegfájlokat használ, amelyeket az érintett számítógépére mentenek, így elősegítik a felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

A felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos „cookiek”-kal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

A Google Analytics keretein belül a felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A „cookie”-k tárolását a felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban ebben az esetben előfordulhat, hogy a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Az érintett megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a „cookie”-k általi, a felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu. Ezen túlmenően a böngészési adatok részeként a felhasználó részéről a „cookie”-k is törölhetők a böngészésre használt eszköz adattárából.

 

 1. § Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés

 

A NOVOSEC SECURITY Kft a hírleveleik küldésére a mailchimp hírlevél küldő programot használja.

 

 • Hírlevél szolgáltatásra történő fel- és leiratkozás:

A NOVOSEC SECURITY Kft honlapján lehetőség van hírlevélre történő külön feliratkozásra (regisztrációra).

A hírlevél szolgáltatásra regisztráló természetes- vagy jogi személy a bejelentkezést követően az erre a célra kialakított LEIRATKOZÁS, FELIRATKOZÁS négyzetekre kattintva adhatja meg kifejezett hozzájárulását személyes adatainak ilyen céllal történő kezeléséhez.

A hírlevél szolgáltatásról az érintett a hírlevél „Leiratkozás” alkalmazásának használatával, illetve írásban vagy e-mailben tett nyilatkozattal bármikor leiratkozhat, amely a hozzájárulás visszavonását jelenti. Ebben az esetben a leiratkozó minden adatát haladéktalanul törölni kell, és a részére továbbiakban hírlevél vagy megkeresés nem küldhető.

 

 • Regisztráció alapján kezelhető személyes adatok köre:

 

Ø  a természetes- vagy jogi személy neve

Ø  a természetes- vagy jogi személy e-mail címe

 

 • A személyes adatok kezelésének célja:

 

Ø  hírlevél küldése a NOVOSEC SECURITY Kft termékei, szolgáltatásai tárgyában különös tekintettel új termékek vagy szolgáltatások bevezetésére, illetve a NOVOSEC SECURITY Kft által meghirdetett akciókra vonatkozhat.

 

 

 

 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása /32. § a.) pont/

 

 • A személyes adatok címzettjei:

 

Ø  rendszergazda

Ø  grafikai munkákért és hírlevél küldésért felelős személyek,

 

 • A személyes adatok kezelésének-tárolásának időtartama:

 

Ø  a regisztráció / szolgáltatás fennállásáig

Ø  érintett hozzájárulásának visszavonásáig

 

 1. § Direkt marketing célú adatkezelés

A NOVOSEC SECURITY Kft direkt marketing célú adatkezelést nem végez, ugyanakkor a társasággal jogviszonyban álló viszonteladókat, telepítőket elektronikus úton közvetlenül is értesíti új termék érkezéséről illetve akcióiról.

 

 1. § Adatkezelés a társaság webáruházában
 • A társaság által működtetett webáruházban történő vásárlás:

Figyelemmel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-ára, és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre a NOVOSEC SECURITY Kft által működtetett webáruházban történő vásárlás az érintett és a NOVOSEC SECURITY Kft között létrejött szerződésnek minősül.

 

 • Az adatkezelés jogalapja: a szerződés teljesítése

 

 • Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre:

A NOVOSEC SECURITY Kft az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti a webáruházban regisztráló, vásárló  azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet a 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§ (1) bekezdésén alapuló jogcímén, továbbá hozzájárulás jogcímén a telefonszámát, e-mail címét, bankszámlaszámát, online azonosítóját.

A NOVOSEC SECURITY Kft számlázás céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat, a 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§ (2) bekezdésének jogcímén.

 • Adatkezelési folyamatok és a személyes adatok címzettjei:

 

Adatkezelési folyamat

Adatkezelést végző személy

(munkakör megnevezése)

1./  megrendelés feldolgozása és panaszkezelés

ügyvezető, adminisztrációs asszisztens, eladó

2./  a webáruház működtetése során kezelt valamennyi központilag, szerveren vagy egyéb adathordozón tárolt adat rögzítése, megőrzése és kezelése

informatikus, műszaki igazgató

 • A személyes adatok kezelésének-tárolásának időtartama:

Ø  az érintett hozzájárulásának visszavonásáig

 

 

Ø  a regisztráció / szolgáltatás fennállásáig

Ø  vásárlás esetén a vásárlás évét követő 5 évig

 

VIII.

ELEKTRONIKUS MEGFIGYELÉS

 

 1. § A társaság által elektronikus megfigyelés céljából alkalmazott technikai eszközök
 • A NOVOSEC SECURITY Kft elektronikus kamerás megfigyelő rendszert működtet és alkalmaz, amely rögzíti a munkavállalók és a megfigyelt területen tartózkodó harmadik személyek tevékenységét is. A 35. § a.) pont szerinti elektronikus megfigyelő rendszerhez kapcsolódó adatkezelés szabályait a jelen szabályzat elválaszthatatlan mellékletét képező tájékoztatók rögzítik külön-külön a munkavállalók illetve harmadik személyek (ügyfél, látogató, stb.) vonatkozásában.

 

 • A NOVOSEC SECURITY Kft helyzetmeghatározó rendszerrel (GPS rendszerrel) felszerelt gépjárművet bocsát a munkavállalók rendelkezésére akként, hogy a GPS rendszer alkalmazásának jogalapja a munkáltatói jogos érdek, célja pedig a munkaszervezés, logisztika, munkavállalói kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése. Ennek keretében a NOVOSEC SECURITY Kft az alábbi adatokat kezeli:

Ø  gépjármű rendszáma (LOU-933)

Ø  a megtett útvonal és a távolság

Ø  gépjárműhasználat ideje

 

A munkavállaló csak a munkaköri feladata ellátása érdekében használhatja a gépjárművet, a NOVOSEC SECURITY Kft, mint munkáltató a magáncélú gépjárműhasználatot a kifejezetten megtiltja.

Amennyiben fentiektől eltérően – az ügyvezető erre irányuló kifejezett írásbeli engedélyével – a GPS rendszerrel felszerelt gépjármű magáncélú használatára kerül sor, a NOVOSEC SECURITY Kft tájékoztatja a munkavállalókat, hogy a munkáltatót megillető ellenőrzés csak munkaidőben történhet és nem ellenőrizhető a munkavállalók földrajzi helyzete munkaidőn kívül.  Ebben az esetben a gépjárműben a GPS nyomkövető és helyzetmeghatározó rendszer kikapcsolható akként, hogy a magáncélú használat során a gépjármű földrajzi helyzete és mozgása nem meghatározható a munkáltató által.

 

 • A NOVOSEC SECURITY Kft a 35. § a.)-b.) pontban foglaltakon túlmenően elektromos beléptető rendszert vagy egyéb további elektronikus megfigyelést illetve ellenőrzést szolgáló technikai eszközt nem alkalmaz.

 

JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK

 

 1. § Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából
 • A NOVOSEC SECURITY Kft jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vele üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait.

 

 • A kezelt adatok az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapján különösen:

 

Ø  név

Ø  adószám

Ø  cím

Ø  adózási státusz

 

 

 

 • A kezelt adatok a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a alapján különösen:

 

Ø  név

Ø  adószám

Ø  cím

Ø  a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése

Ø  az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy

Ø  ellenőr aláírása

Ø  az átvevő és a befizető aláírása

 • Adatok kezelésének-tárolásának időtartama:

Az Adatkezelő – általános esetben – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1) és (3) bekezdése szerint az üzleti évről készített beszámolót, az üzleti jelentést, valamint az azokat alátámasztó leltárt, értékelést, főkönyvi kivonatot, továbbá a naplófőkönyvet, vagy más, a törvény követelményeinek megfelelő nyilvántartást olvasható formában legalább 8 (nyolc) évig köteles megőrizni.

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 (nyolc) évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni. A szigorú számadású bizonylatok rontott példányaira is vonatkozik a megőrzési kötelezettség.

 • A személyes adatok címzettjei:

Ø  ügyvezető

Ø  gazdasági vezető

Ø  vevővel kapcsolatban levő szervezeti egység (értékesítési pont)

Ø  az adó- és számviteli kötelezettségek teljesítésével megbízott munkavállaló vagy további adatkezelő

 

 1. § Kifizetői adatkezelés

 

 • A NOVOSEC SECURITY Kft jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó- és járulékkötelezettségek teljesítése (adó-, adóelőleg, járulékok megállapítása, bérszámfejtés, társadalombiztosítási, nyugdíj ügyintézés) céljából kezeli azon érintettek – munkavállalók, családtagjaik, stb. – adótörvényekben előírt személyes adatait, akikkel kifizetői – az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) 7.§ 31.) pontja szerinti – kapcsolatban áll.

 

 • A kezelt adatok körét az 50.§ -a határozza meg, külön is kiemelve ebből:

Ø  név, születési név

Ø  születési helye és ideje

Ø  anyja neve

Ø  adóazonosító jele

Ø  személyi száma

Ø  TAJ száma (társadalombiztosítási azonosító jele)

Ø  lakcíme (tartózkodási helye)

 

Amennyiben az adótörvények ehhez jogkövetkezményt fűznek, a NOVOSEC SECURITY Kft kezelheti a munkavállalók egészségügyi (Szja tv. 40.§) és szakszervezeti (Szja 47.§ (2) b./pontja) tagságra vonatkozó adatokat adó- és járulékkötelezettségek teljesítése (bérszámfejtés, társadalombiztosítási ügyintézés) céljából.  

 

 

 

 • A személyes adatok tárolásának időtartama:

Az Adatkezelő – általános esetben – a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 (nyolc) évig kezeli és tárolja az adatokat.

 

 • A személyes adatok címzettjei:

Ø  ügyvezető

Ø  gazdasági vezető

Ø  gazdasági munkatárs

Ø  az adó- és járulékkötelezettségek teljesítésével megbízott munkavállaló vagy további adatkezelő

 

 1. § A Levéltári törvény szerint maradandó értékű iratokra vonatkozó adatkezelés

 

 • A NOVOSEC SECURITY Kft jogi kötelezettsége teljesítése jogcímén kezeli a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (Levéltári törvény) szerint maradandó értékűnek minősülő iratait abból a célból, hogy a NOVOSEC SECURITY Kft irattári anyagának maradandó értékű része épségben és használható állapotban a jövő nemzedékei számára is fennmaradjon.

 

 • Az adattárolás ideje: a közlevéltár részére történő átadásig

 

 

ADATBIZONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

 

 1. § Adatbiztonsági intézkedések

 

 • A NOVOSEC SECURITY Kft valamennyi célú és jogalapú adatkezelése vonatkozásában a személyes adatok biztonsága érdekében köteles megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Rendelet és az érvényre juttatásához szükségesek.

 

 • A NOVOSEC SECURITY Kft az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.

 

 • A NOVOSEC SECURITY Kft a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és kezeli.

 

 • A NOVOSEC SECURITY Kft az adatfeldolgozást és nyilvántartást – számítógépes program útján – elektronikusan és papír alapon egyaránt végzi.

 

 • A NOVOSEC SECURITY Kft adatfeldolgozása és nyilvántartása megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A NOVOSEC SECURITY Kft az informatikai rendszereket jelszóval, tűzfallal védi, valamint vírusvédelemmel látja el. Az elektronikus program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van.

 

 • A NOVOSEC SECURITY Kft a személyes adatok védelme érdekében gondoskodik az elektronikus úton folytatott bejövő és kimenő kommunikáció ellenőrzéséről.

A papír alapú dokumentumokat – különös tekintettel a személyzeti, a bér- és munkaügyi és egyéb személyes adatokat tartalmazó iratokra – a NOVOSEC SECURITY Kft zárható helyen tárolja akként, hogy ahhoz csak azon személyek férnek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van.

 

 

A folyamatban levő munkavégzés, feldolgozás alatt levő iratokhoz csak az illetékes ügyintézők férhetnek hozzá.

 

 • A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja:
 • a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
 • az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
 • annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
 • annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
 • a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát; továbbá
 • azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

 

 • Minden esetben biztosítani kell az adatok és az azokat hordozó eszközök, iratok megfelelő fizikai védelmét.

Fentiek biztosítása mellett – a V., VI. és VII. fejezetben foglaltakkal összhangban – a NOVOSEC SECURITY Kft által elektronikusan, informatikai eszközökön tárolt adatokhoz teljes körű büntetőjogi felelősség mellett teljes körű hozzáféréssel rendelkezik a NOVOSEC SECURITY Kft informatikusa és műszaki igazgatója különös tekintettel az alábbiakra:

 • informatikai eszközökhöz kapcsolódó szoftverek admin hozzáférése;
 • levelező szerver;
 • Diamond számlázó- és raktárkezelő program;
 • központi szerverek és közös meghajtók;
 • távoli asztalkapcsolatok;
 • B2B webshopfelület.

 

 

ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

 

 1. § Az adatvédelmi incidens fogalma

 

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

(Rendelet 4. cikk 12.)

 

 1. § Adatvédelmi incidensek kezelés

 

 • Adatvédelmi incidensek megelőzése, kezelése, a vonatkozó jogi előírások betartása a NOVOSEC SECURITY Kft ügyvezetőjének feladata.

 

 • Az informatikai rendszereken naplózni kell a hozzáféréseket valamint hozzáférési kísérleteket, és ezeket folyamatosan elemezni kell.

 

 • Amennyiben a társaság ellenőrzésre jogosult munkavállalói a feladataik ellátása során adatvédelmi incidenst észlelnek, haladéktalanul értesíteniük kell a NOVOSEC SECURITY Kft ügyvezetőjét.

 

 

 

 • A NOVOSEC SECURITY Kft munkavállalói kötelesek jelenteni az ügyvezetőnek, vagy a munkáltatói jogok gyakorlójának, ha adatvédelmi incidenst, vagy arra utaló eseményt észlelnek.

 

 • Adatvédelmi incidens bejelenthető a NOVOSEC SECURITY Kft központi e-mail címén, telefonszámán, amelyen a munkavállalók, szerződő partnerek, érintettek jelenteni tudják az alapul szolgáló eseményeket, biztonsági gyengeségeket.

 

 • Adatvédelmi incidens bejelentése esetén a NOVOSEC SECURITY Kft ügyvezetője haladéktalanul megvizsgálja a bejelentést, ennek során azonosítani kell az incidenst, el kell dönteni, hogy valódi incidensről, vagy téves riasztásról van szó.

 

Ennek keretében meg kell vizsgálni illetve meg kell állapítani:

 

 • az incidens bekövetkezésének időpontját és helyét;
 • az incidens leírását, körülményeit, hatásait;
 • az incidens során kompromittálódott adatok körét, számosságát;
 • a kompromittálódott adatokkal érintett személyek körét;
 • az incidens elhárítása érdekében tett intézkedések leírását;
 • a kár megelőzése, elhárítása, csökkentése érdekében tett intézkedések leírását.

 

 • Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén az érintett rendszereket, személyeket, adatokat be kell határolni, továbbá el kell különíteni és gondoskodni kell az incidens bekövetkezését alátámasztó bizonyítékok begyűjtéséről és megőrzéséről. Ezt követően lehet megkezdeni a károk helyreállítását és a jogszerű működés visszaállítását.

 

 1. § Adatvédelmi incidensek nyilvántartása

 

 • Az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza:
 • az érintett személyes adatok körét;
 • az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát;
 • az adatvédelmi incidens időpontját;
 • az adatvédelmi incidens körülményeit, hatásait;
 • az adatvédelmi incidens orvoslására megtett intézkedéseket;
 • az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

 

 • A nyilvántartásban szereplő adatvédelmi incidensekre vonatkozó adatokat 5 (öt) évig meg kell őrizni.

 

XII.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

 1. § A Szabályzat hatályba lépése

Jelen szabályzat a társaságnál helyben szokásos módon kerül kihirdetésre és közlésre, továbbá ezzel egyidejűleg a társaság honlapján (www.novosec.hu) közzétételre, mely közléssel illetőleg közzététellel a szabályzat automatikusan hatályba lép, és ezzel egyidejűleg a korábban közzétett szabályzat automatikusan hatályát veszti. Ezen túlmenően az érintettek adott esetben a szabályzat elfogadásáról és tudomásulvételéről külön nyilatkozatot is tesznek.

 

 1. § A Szabályzat megállapítása és módosítása

A Szabályzat megállapítására és módosítására a NOVOSEC SECURITY Kft ügyvezetője jogosult azzal, hogy a szabályzat hatályba lépésére a 43. § rendelkezései megfelelően és értelemszerűen irányadók.

 

 

 

 1. § Intézkedések a szabályzat megismertetése iránt

Jelen Szabályzat rendelkezéseit meg kell ismertetni a NOVOSEC SECURITY Kft valamennyi munkavállalójával illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló közreműködőivel, alkalmazottaival, és a szerződésekben elő kell írni, hogy a Szabályzatban foglaltak betartása és érvényesítése valamennyi munkavállaló és egyéb közreműködő lényeges munkaköri illetve szerződésből eredő kötelezettsége.

 

Szeged, 2019. 09.04.

 

Adatkezelési tájékoztató

 

 

1.§ Az adatkezelési tájékoztató célja

 

A NOVOSEC SECURITY Vagyonvédelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 72/B., Cg. 06-09-013692, adószáma: 14521777-2-06) – továbbiakban: NOVOSEC SECURITY Kft/Adatkezelő, mint adatkezelő valamint a www.novosec.hu honlap üzemeltetője magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatkezelési tájékoztató tartalmát. A NOVOSEC SECURITY Kft kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak különös tekintettel AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉRE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – továbbiakban: „Rendelet”/GDPR.

 

A szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.novosec.hu címen. A szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására akként, hogy az esetleges változásokról kellő időben értesíti az érintetteket.

A NOVOSEC SECURITY Kft elkötelezett munkavállalói, ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A NOVOSEC SECURITY Kft a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

2.§ Az adatkezelő adatai

 

A NOVOSEC SECURITY Kft minden hozzá beérkezett e-mailt a személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 3 (három) év elteltével töröl.

 

Cégnév: NOVOSEC SECURITY Vagyonvédelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 72/B

Adószám: 14521777-2-06

Cégjegyzékszám: 06-09-013692

E-mail: info@novosec.hu

 

3.§ Adatvédelemért felelős személyek

 

 • Martonosi István ügyvezető
 • Márkusné Laczi Bettina gazdasági vezető

 

Az érintett az info@novosec.hu elektronikus elérhetőségen az adatvédelemért felelős személyekhez fordulhat a jogai érvényesítése érdekében.

 

 1. § Fogalom meghatározások

 

Az irányadó fogalom meghatározásokat a Rendelet 4. cikke tartalmazza.

 

 • „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közléstovábbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 • „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
 • „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
 • „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
 • „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 • „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 • „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

 1. § Regisztráció a NOVOSEC SECURITY Kft honlapján

 

 • A honlapon a regisztráló természetes személy az erre vonatkozó fióknyitással adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez.

 

 • A kezelhető személyes adatok köre:

 

Ø  a természetes- vagy jogi személy neve

Ø  a természetes- vagy jogi személy címe/szállítási vagy számlázási cím

Ø  a természetes- vagy jogi személy e-mail címe és telefonszáma

Ø  a természetes személy online azonosítója (felhasználónév és jelszó)

Ø  a természetes- vagy jogi személy város, ország, telefonszám megjelölése

 

 • A személyes adatok kezelésének célja:

Ø  a honlapon nyújtott szolgáltatások teljesítése

Ø  kapcsolatfelvétel

Ø  tájékoztatás a NOVOSEC SECURITY Kft termékeiről, szolgáltatásairól, szerződési feltételeiről, akcióiról

Ø  a honlap használatának elemzése

 

 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

 

 • A személyes adatok címzettjei:

Ø  grafikai munkáért felelős személy

Ø  honlap kezelésért felelős személy (rendszergazda)

 

 • A személyes adatok tárolásának időtartama:

Ø  a regisztráció / szolgáltatás fennállásáig

Ø  érintett hozzájárulásának visszavonásáig

 

 1. § Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés

 

 • A NOVOSEC SECURITY Kft honlapján lehetőség van hírlevélre történő külön feliratkozásra (regisztrációra). A hírlevél szolgáltatásra regisztráló természetes személy az erre a célra kialakított LEIRATKOZÁS, FELIRATKOZÁS négyzetekre kattintva adhatja meg kifejezett hozzájárulását személyes adatainak ilyen céllal történő kezeléséhez.

A hírlevél szolgáltatásról az érintett a hírlevél „Leiratkozás” alkalmazásának használatával, illetve írásban vagy e-mailben tett nyilatkozattal bármikor leiratkozhat, amely a hozzájárulás visszavonását jelenti. Ebben az esetben a leiratkozó minden adatát haladéktalanul törölni kell, és a részére továbbiakban hírlevél vagy megkeresés nem küldhető.

 

 • A kezelhető személyes adatok köre:

Ø  a természetes- vagy jogi személy neve

Ø  a természetes- vagy jogi személy e-mail címe

 

 • A személyes adatok kezelésének célja:

Ø  hírlevél küldése a NOVOSEC SECURITY Kft termékei, szolgáltatásai tárgyában különös tekintettel új termékek vagy szolgáltatások bevezetésére, illetve a NOVOSEC SECURITY Kft által meghirdetett akciókra vonatkozhat.

 

 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

 

 • A személyes adatok címzettjei:

Ø  rendszergazda

Ø  grafikai munkáért és hírlevél küldésért felelős személyek

 

 

 • A személyes adatok kezelésének-tárolásának időtartama:

Ø  a regisztráció / szolgáltatás fennállásáig

Ø  érintett hozzájárulásának visszavonásáig

 

 1. § Adatkezelés a NOVOSEC SECURITY Kft webáruházában
 • A társaság által működtetett webáruházban történő vásárlás:

Figyelemmel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-ára, és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre a NOVOSEC SECURITY Kft által működtetett webáruházban történő vásárlás az érintett és a NOVOSEC SECURITY Kft között létrejött szerződésnek minősül.

 

 • Az adatkezelés jogalapja: a szerződés teljesítése

 

 • Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre:

A NOVOSEC SECURITY Kft az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti a webáruházban regisztráló, vásárló  azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet a 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§ (1) bekezdésén alapuló jogcímén, továbbá hozzájárulás jogcímén a telefonszámát, e-mail címét, bankszámlaszámát, online azonosítóját.

A NOVOSEC SECURITY Kft számlázás céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat, a 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§ (2) bekezdésének jogcímén.

 • Adatkezelési folyamatok és a személyes adatok címzettjei:

 

Adatkezelési folyamat

Adatkezelést végző személy

(munkakör megnevezése)

1./  megrendelés feldolgozása és panaszkezelés

ügyvezető, adminisztrációs asszisztens, eladó

2./  a webáruház működtetése során kezelt valamennyi központilag, szerveren vagy egyéb adathordozón tárolt adat rögzítése, megőrzése és kezelése

informatikus, műszaki igazgató

 • A személyes adatok kezelésének-tárolásának időtartama:

Ø  az érintett hozzájárulásának visszavonásáig

Ø  a regisztráció / szolgáltatás fennállásáig

Ø  vásárlás esetén a vásárlás évét követő 5 évig

 

 1. § Cookie-k (Sütik)
 • A NOVOSEC SECURITY Kft honlapján az alábbi céllal és funkcióval látogatói adatkezelést végez és „cookie-kat” használ, melyekről a látogató számára a honlapon minden esetben tájékoztatást ad:
 • a honlapot először megnyitó IP címre
 • a honlapon külön tájékoztatást ad a „cookie”-k használatáról, szabályzat formátumban
 • A feltétlenül szükséges, munkamenet (session) „cookie”-k célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a NOVOSEC SECURITY Kft weboldalát és használhassák annak funkcióit valamint az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú „cookie”-k érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, és a böngésző bezárásával „cookie”-k ezen típusa automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről. Az ilyen jellegű „coockie”-k törlését a felhasználó is kezdeményezheti.
 • A NOVOSEC SECURITY Kft honlapja a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie”-kat, szövegfájlokat használ, amelyeket az érintett számítógépére mentenek, így elősegítik a felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

A felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos „cookiek”-kal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

A Google Analytics keretein belül a felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A „cookie”-k tárolását a felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban ebben az esetben előfordulhat, hogy a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Az érintett megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a „cookie”-k általi, a felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu. Ezen túlmenően a böngészési adatok részeként a felhasználó részéről a „cookie”-k is törölhetők a böngészésre használt eszköz adattárából.

 

 1. § Tájékoztatás további adatkezelőkről és adatfeldolgozókról
 • A NOVOSEC SECURITY Kft ügyvédi tevékenység ellátása céljából további adatkezelőként az alább megjelölt ügyvédi irodát vagy eseti jelleggel vele jogviszonyban álló más ügyvédi irodát vesz igénybe:

 

Neve:

NAGY Ügyvédi Iroda 

Székhelye:

6726 Szeged, Népkert sor 2/C. fszt. 9.

Kamarai azonosító száma:

36066053

Adószáma:

18469013-2-06

Elektronikus elérhetősége:

nagy@vnet.hu

 • A NOVOSEC SECURITY Kft könyvelői tevékenység ellátása céljából további adatkezelőként az alább megjelölt könyvelőt veszi igénybe:

 

Neve:

Horváth Vincéné  Könyvelő Bt

Székhelye:

6724 Szeged, Makkoserdő sor 11. 1. em. 3.

Cégjegyzékszáma:

06-06-013217

Adószáma:

21389131-2-06

Elektronikus elérhetősége:

horvath.vincene@invitel.hu

 

 • A NOVOSEC SECURITY Kft, mint adatkezelő szállítási tevékenység ellátása céljából az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:

 

Neve:

Magyar Posta Zrt

Székhelye:

1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.

Cégjegyzékszáma:

01-10-042463

Adószáma:

10901232-2-44

Elektronikus elérhetősége:

ugyfelszolgalat@posta.hu

 

 • A NOVOSEC SECURITY Kft, mint adatkezelő számlázási tevékenység ellátása céljából az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:

 

Neve:

Diamond Stúdió Kft.

Székhelye:

8000 Székesfehérvár Sütő u 4 10/28

Cégjegyzékszáma:

07 09 020 681

Adószáma:

23417823-2.07

Elektronikus elérhetősége:

info@diamondstudio.hu

 

 • A NOVOSEC SECURITY Kft, mint adatkezelő riasztó távfelügyeleti szolgáltatás ellátása céljából az alábbi további adatkezelőket illetve adatfeldolgozókat veszi igénybe:

 

Neve:

Diszpécser24

Székhelye:

6724 Szeged, Vásárhelyi Pál u. 3-5

Cégjegyzékszáma:

06-09-016119

Adószáma:

22979010-2-06

Elektronikus elérhetősége:

ertekesites@diszpecser24.hu

 

Neve:

Multi Alarm Zrt 

Székhelye:

1106 Budapest, Fátyolka u. 8.

Cégjegyzékszáma:

01-10-044636

Adószáma:

11365073-2-42

Elektronikus elérhetősége:

ugyfelszolgalat@multialarm.hu

 

 

Neve:

Criterion Biztonsági Zrt

Székhelye:

1033 Budapest, Polgár u. 8-10.

Cégjegyzékszáma:

01-10-044613

Adószáma:

12676596-4-41

Elektronikus elérhetősége:

ugyfelszolgalat@criterion.hu

 

 1. § Általános adatkezelési irányelvek

A NOVOSEC SECURITY Kft, mint adatkezelő adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 • évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
 • évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.);
 • évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
 • társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
 • évi CXXXIII. törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység
 • szabályairól (SzVMt.);
 • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
 • (Grt.),
 • évi CLIX. törvény – a postai szolgáltatásokról (Postatv.)

 

 1. 11. § Az érintett személy jogai

 

 • Tájékoztatáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően – legkésőbb a személyes adatainak megszerzésekor – részletes tájékoztatást kapjon (Rendelet 13-14. cikk). A tájékoztatást minden esetben díjmentesen kell biztosítani, azonban kivételesen ésszerű mértékű díjat számolhat fel az adatkezelő, vagy megtagadhatja a tájékoztatást illetve az intézkedést, ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, ismétlődő jellegű vagy túlzó mértékű.

Az előzetes tájékoztatást írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni könnyen hozzáérhető formában, világosan, tömören, átláthatóan és közérthetően megfogalmazva az alábbiak szerint azzal, hogy szóbeli tájékoztatás csak az érintett kérésére adható:

 

 • a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit tekintetbe véve, a személyes adatok megszerzésétől számított ésszerű határidőn, de legkésőbb 1 (egy) hónapon belül;
 • ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy
 • ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor.

 

Amennyiben a személyes adatokat az érintettől gyűjtik, úgy az előzetes tájékoztatásnak az alábbi információkra kell kiterjednie:

 

 • az adatkezelő adatai (képviselője és elérhetőségei) valamint – ha van ilyen – az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei;
 • a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
 • a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (jogos érdekérvényesítés) alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei;
 • adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
 • adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a Rendelet 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az azok másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az azok elérhetőségére való hivatkozás;
 • a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontja;
 • az érintett azon jogaira, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogára;
 • a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) vagy a cikk (2) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • arra vonatkozóan, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
 • a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír;
 • amennyiben az adatkezelést több adatkezelő végzi, úgy az adatkezelési megállapodás lényege;
 • amennyiben az Infotv. alapján van ilyen, úgy az adatkezelés hatósági (NAIH) nyilvántartási száma.

 

Amennyiben a személyes adatokat NEM az érintettől gyűjtik, úgy az előzetes tájékoztatásnak – a fentieken túlmenően – ki kell továbbá terjednie a személyes adatok forrására illetve adott esetben arra is, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e.

 

Ha az adatkezelő a személyes adatokon a megszerzésük illetve gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és a fentiek szerinti minden releváns kiegészítő információról.

 

Az előzetes tájékoztatásra vonatkozó fenti rendelkezések nem alkalmazandók, ha és amilyen mértékben (Rendelet 13-14. cikk):

 • az érintett már rendelkezik az információkkal;

 

 • a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne, különösen a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek és garanciák figyelembevételével végzett adatkezelés esetében, vagy amennyiben az a cikk (1) bekezdésében említett kötelezettség valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezen adatkezelés céljainak elérését azzal, hogy ilyen esetekben az adatkezelőnek megfelelő intézkedéseket kell hoznia – az információk nyilvánosan elérhetővé tételét is ideértve – az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében;
 • az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog, amely az érintett jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedésekről rendelkezik; vagy
 • a személyes adatoknak valamely uniós vagy tagállami jogban előírt szakmai titoktartási kötelezettség alapján, ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettséget is, bizalmasnak kell maradnia.

 

 • Hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben ilyen adatkezelés folyamatban van, úgy az érintett jogosult továbbá arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott alábbi kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon (Rendelet 15. cikk):

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

 

Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett – fentieken túlmenően – jogosult arra is, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a Rendelet 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

(Rendelet 15. cikk)

 

 • Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult továbbá arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

(Rendelet 16. cikk)

 

 • Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog” vagy „felejtés joga”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeletben meghatározott alábbi indokok valamelyike fennáll (Rendelet 17. cikk):

 

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték (pl. álláshirdetésre beadott sikertelen pályázat, önéletrajz);
 • az érintett visszavonja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogszabály alapján törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére a Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fentiek értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő Adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

A törléshez való jog korlátai, mely esetekben az Adatkezelő jogszerűen megtagadhatja az érintett törlésre irányuló kérelmét (Rendelet 17. cikk):

 

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (pl. foglalkoztatáshoz szükséges személyes adatok kezelése), illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a Rendelet 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a cikk (3) bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törlési jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

Ugyanakkor az érintett törlésre irányuló kérelmének megválaszolására a társaság, mint Adatkezelő abban az esetben is köteles, amennyiben annak a törléshez való jog fenti korlátai alapján nincs helye, vagy az egyébként jogszerűen megtagadható.

 

 • Korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a Rendeletben meghatározott alábbi feltételek bármelyike teljesül (Rendelet 18. cikk):

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, mely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen, mely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az adatkezelést a fentiek alapján korlátozták, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

(Rendelet 18. cikk)

 

 • Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett – a Rendeletben foglalt feltételek mellett – a jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (Rendelet 20. cikk), ha:

 

 • az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; vagy
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

 

Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok Adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása ugyanakkor nem sértheti a Rendelet 17. cikkét, az nem gyakorolható abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. Az adatok hordozhatóságához való jog nem érintheti továbbá hátrányosan mások jogait és szabadságait (Rendelet 20. cikk).

 

 • Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján – az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges – alapuló kezelése ellen vagy f) pontján – az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges – alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

(Rendelet 21. cikk)

 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

A fentiek szerint gyakorolható tiltakozáshoz való jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen, és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

 

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve, az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

 

Ha a személyes adatok kezelésére a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

(Rendelet 21. cikk)

 

 • Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

(Rendelet 22. cikk)

 

Ugyanakkor az érintett fenti joga nem gyakorolható abban az esetben, ha a döntés:

 • az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

Amennyiben az érintett 5. § h.) pontja szerinti joga fentiek szerint nem gyakorolható, úgy az Adatkezelő ebben az esetben is köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az Adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

 

E döntések nem alapulhatnak továbbá a személyes adatoknak a Rendelet 9. cikk (1) bekezdésében említett különleges kategóriáin, kivéve, ha a 9. cikk (2) bekezdésének a) vagy g) pontja alkalmazandó, és az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor.

(Rendelet 22. cikk)

 

 • Tájékoztatás adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

(Rendelet 34. cikk)

 

Az adatvédelmi incidensről érintett részére adott tájékoztatásnak világosnak és közérthetőnek kell lennie ismertetve – lényegében a NAIH felé történő incidensbejelentéssel megegyező tartalommal – az adatvédelmi incidens jellegét, és ennek keretében legalább a Rendelet 33. cikk (3) bekezdésének b), c) és d) pontjában említett információkat és intézkedéseket is közölni kell.

 

Az érintettet nem kell az adatvédelmi incidensről fentiek szerint tájékoztatni és az az Adatkezelő részéről mellőzhető, ha az alábbi feltételek bármelyike teljesül:

 

 • az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, fent említett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé, mely esetben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

 

Ha az Adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja a fent említett mentesülési feltételek valamelyikének teljesülését.

(Rendelet 34. cikk)

 

 • Hozzájárulás visszavonásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonja azzal, hogy a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelés nem válik jogszerűtlenné. Az Adatkezelő részéről a hozzájárulás visszavonásának lehetőségét ugyanolyan egyszerű módon kell biztosítani, mint annak megadását.

 

 • Panaszjog

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen az illetékes felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.

Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a Rendelet 78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

(Rendelet 77. cikk)

 

Az 5. § k.) pont szerinti panasz a társaság adatkezelésével kapcsolatban elsődlegesen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH), mint illetékes felügyeleti hatóság előtt terjeszthető elő a hatályos – www.naih.hu oldalon hozzáférhető – panaszügyintézési rend szerint az alábbi elérhetőségeken:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

 • A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

 

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult továbbá a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha a Rendelet 55. vagy 56. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy 3 (három) hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a 77. cikk alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

 

A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni.

(Rendelet 78. cikk)

 

 • Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog és kártérítés

A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – beleértve a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, Rendelet 77. cikk szerinti jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a Rendelet szerinti jogait.

A bírósági jogorvoslati eljárást az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szemben az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Ugyanakkor e bírósági jogorvoslati eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

(Rendelet 79. cikk)

Amennyiben a nem megfelelő adatkezelés az érintettnek kárt okozott, akkor a kár megtérítéséért az Adatkezelő felelősséggel tartozik, továbbá a jogszabályellenes adatkezelés esetén az érintett sérelemdíjat követelhet.

Az adatfeldolgozó csak akkor tartozik kártérítési felelősséggel, ha csak rá vonatkozó szabályokat szegte meg, vagy nem követte az adatkezelő jogszerű utasításait, egyebekben az adatkezelő által elkövetett hibákért az adatfeldolgozó nem felel. Az adatkezelésben részt vevők egyetemleges felelősséggel tartoznak az érintett felé.

Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért semmilyen módon nem terheli felelősség.

 

 1. 12. § Az érintett jogainak korlátozása
 • Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a Rendelet 12 - 22. cikkben és a cikkben foglalt, valamint a 12 - 22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban lévő rendelkezései tekintetében az 5. cikkben foglalt jogok és kötelezettségek hatályát, ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát, valamint az alábbiak védelméhez szükséges és arányos intézkedés egy demokratikus társadalomban (Rendelet 23. cikk):

 

 • nemzetbiztonság;
 • honvédelem;
 • közbiztonság;
 • bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás lefolytatása, illetve büntetőjogi szankciók végrehajtása, beleértve a közbiztonságot fenyegető veszélyekkel szembeni védelmet és e veszélyek megelőzését;
 • az Unió vagy valamely tagállam egyéb fontos, általános közérdekű célkitűzései, különösen az Unió vagy valamely tagállam fontos gazdasági vagy pénzügyi érdeke, beleértve a monetáris, a költségvetési és az adózási kérdéseket, a népegészségügyet és a szociális biztonságot;
 • a bírói függetlenség és a bírósági eljárások védelme;
 • a szabályozott foglalkozások esetében az etikai vétségek megelőzése, kivizsgálása, felderítése és az ezekkel kapcsolatos eljárások lefolytatása;
 • az a) - e) és a g) pontban említett esetekben – akár alkalmanként – a közhatalmi feladatok ellátásához kapcsolódó ellenőrzési, vizsgálati vagy szabályozási tevékenység;
 • az érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak védelme;
 • polgári jogi követelések érvényesítése.

 

 • A 6. § a.) pontban foglalt jogalkotási intézkedések adott esetben részletes rendelkezéseket tartalmaznak legalább
 • az adatkezelés céljaira vagy az adatkezelés kategóriáira,
 • a személyes adatok kategóriáira,
 • a bevezetett korlátozások hatályára,
 • a visszaélésre, illetve a jogosulatlan hozzáférésre vagy továbbítás megakadályozását célzó garanciákra,
 • az Adatkezelő meghatározására vagy az Adatkezelők kategóriáinak meghatározására,
 • az adattárolás időtartamára, valamint az alkalmazandó garanciákra, figyelembe véve az adatkezelés vagy az adatkezelési kategóriák jellegét, hatályát és céljait,
 • az érintettek jogait és szabadságait érintő kockázatokra, és
 • az érintettek arra vonatkozó jogára, hogy tájékoztatást kapjanak a korlátozásról, kivéve, ha ez hátrányosan befolyásolhatja a korlátozás célját.

(Rendelet 23. cikk)

A jelen tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről a társaság az adat felvételekor ad tájékoztatást illetve egyebekben az adatkezelésre a társaság hatályos Adatkezelési és adatvédelmi szabályzata irányadó.

 

Szeged, 2019. 09.04.